Forsinkelsesrenteloven

Forsinkelsesrenteloven er en lov om renter ved forsinket betaling m.m. Ifølge denne loven kan forsinkelsesrenter kreves når kravet ikke innfris ved forfall. Normen for fakturaer er en 30 dagers betalingsfrist. Når det gjelder avtaler mellom virksomheter så skal betalingsfristen ikke overstige 60 dager, med mindre noe annet er avtalt. Forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår av Finansdepartementet, og rentesatsen er 8 prosentpoeng høyere enn styringsrenten.

Når kan det kreves forsinkelsesrente?

Renten begynner å løpe fra forfallsdag når denne er fastsatt i forveien og ellers fra 30 dager etter at fordringshaveren har sendt skylderen skriftlig oppfordring om å betale. Det kan ikke kreves forsinkelsesrenter dersom forsinkelsen skyldes noe på fordringshaverens side. Selv om renten begynner å løpe fra forfallsdato, kan den ikke kreves inn før det har gått 14 dager.

Chatta