Forsinkelsesrente

Forsinkelsesrente, også kalt morarente, er en type rente som bedriften kan ta ut etter at forfallsdato er passert. Forsinkelsesrenter er lovfestet og regulert gjennom forsinkelsesrenteloven. Ifølge denne kan rente kreves når kravet ikke innfris ved forfall, og ellers fra 30 dager etter at fordringshaveren har sendt skylderen skriftlig oppfordring om å betale. Dette skal komme tydelig frem i fakturaen som kunden har mottatt, og gjelder fakturaer til privatpersoner. Når det gjelder avtaler mellom virksomheter så skal betalingsfristen ikke overstige 60 dager, med mindre noe annet er avtalt.

Purregebyr og forsinkelsesrente

30 dagers betalingsfrist er som regel normen, og det er også viktig at krav om forsinkelsesrenter kommer tydelig frem på kundens faktura. En virksomhet er ikke lovpålagt å sende en purring til kunder som ikke betaler fakturaene sine. De kan velge å gå rett på å sende et inkassovarsel dersom fakturaen ikke er blitt betalt. Forsinkelsesrenter kan ikke kreves inn før det har gått 14 dager. Hvordan en bedrift velger å håndtere en gjeld som har forfalt kan avhenge av hvilken policy de har.

Eksempel med påført forsinkelsesrente

En ubetalt faktura er aldri lønnsomt for kunden, tvert imot. Etter eventuelle purregebyr vil det bli lagt på ytterligere kostnader på gjelden i form av forsinkelsesrenter, inkassokostnader og annet. Den gjeldende rentesatsen på forsinkelsesrenten er 8 %, og forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår av Finansdepartementet. Rentesatsen skal være 8 prosentpoeng høyere enn styringsrenten, som bestemmes av Norges Bank. Nå skal vi se på hva en ubetalt faktura kan innebære i påførte rentekostnader.

Si at du har en gjeld på 100 000 kroner for et innkjøp av byggematerialer. Du glemmer å betale fakturaen og betaler 20 dager for sent. Styringsrenten ligger i dette tilfellet på 0 %. Siden du var 20 dager forsinket kommer renten til å utgjøre 20/365 av 8 % av 100 000 = 438,36 kroner. Du skal altså betale en sum på 100 438, 36 kroner for å korrigere den forsinkede betalingen. Gjelden øker med andre ord raskt når forsinkelsesrenten legges til på det opprinnelige beløpet.

Chatta